Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van AVG Bootcamp (april 2018)

V.O.F. Kwalisites
gevestigd op Oosterstraat 22 in Baarn,
(vanaf nu AVG Bootcamp genoemd in dit document)

 1. Algemeen
  • Deze algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten en overeenkomsten tussen AVG Bootcamp en haar klanten.
  • Opdrachten, overeenkomsten en aankopen worden altijd schriftelijk bevestigd.
  • Algemene voorwaarden van de klant zijn niet geldig, tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen.
 1. Verplichtingen tussen AVG Bootcamp en klanten
  • AVG Bootcamp spant zich in om zorgvuldig en naar beste kunnen haar werk te verrichten. Zij houdt daarbij altijd het belang van haar klanten in het oog.
  • Eventueel kan AVG Bootcamp een andere partij inschakelen voor de uitvoering. Zijzelf blijft echter verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht.
  • Er is geen resultaatverplichting vanuit AVG Bootcamp, wel een inspanningsverplichting. De klant blijft zelf verantwoordelijk voor de eventuele resultaten.
 1. Tarieven en betalingen
  • De genoemde prijzen op de website van AVG Bootcamp en in andere communicatie zijn exclusief btw en eventuele andere kosten zoals reiskosten, tenzij anders is aangegeven.
  • Klanten betalen vooraf voor producten en diensten, tenzij anders is afgesproken. Zij ontvangen altijd een factuur met vermelding van alle kosten.
  • Als een klant niet of niet op tijd betaalt (bijvoorbeeld in het geval van betalen in termijnen) mag AVG Bootcamp overgaan tot een incassoprocedure.
 1. Eigendomsvoorbehoud, licenties en toegang tot programma’s
  • AVG Bootcamp is licentiehouder van bepaalde software. Klanten kunnen die software kopen via AVG Bootcamp worden daarmee licentie-gebruiker, nooit eigenaar. Klanten blijven gebruiker van de licentie voor minimaal één jaar en zolang AVG Bootcamp zelf licentiehouder is én de software blijft bestaan. Zolang de klant software kan downloaden en updaten, is bedoelde software te gebruiken. Mocht om wat voor reden dan ook, bedoelde verkochte software er niet meer zijn, of niet meer bruikbaar zijn, dan meldt AVG Bootcamp dat zo snel mogelijk aan haar klanten. Ook doet zij suggesties voor vervanging aan klanten die bepaalde software hadden aangeschaft. Zij kunnen dan deze software opnieuw aanschaffen en betalen.
  • De geleverde software die een klant koopt, is bedoeld voor één website, tenzij schriftelijk iets anders wordt overeengekomen.
  • De klant houdt toegang tot de gekochte programma’s en trainingen zolang AVG Bootcamp deze programma’s en training levert, tenzij anders wordt afgesproken. Bijvoorbeeld bij een programma dat een aantal dagen of weken duurt en daarna niet meer beschikbaar is. De duur van een programma of training wordt altijd schriftelijk gecommuniceerd.
 1. Ziekte en overmacht
  • Bij ziekte en overmacht aan de kant van AVG Bootcamp wordt in overleg een andere datum gekozen (zoals bij VIP-dagen en persoonlijke ondersteuning). Als dat echt niet mogelijk is, ontvangt de klant het betaalde bedrag terug.
  • Bij ziekte en overmacht aan de kant van de klant wordt in overleg een andere datum gekozen (zoals bij VIP-dagen en persoonlijke ondersteuning). Als dat echt niet mogelijk is, ontvangt de klant geld terug minus het betaalde bedrag voor de al gemaakte kosten.

 

 1. Klachten en annuleren van producten en diensten
  • Klachten over de geleverde producten en diensten moeten zo snel mogelijk gemeld worden aan AVG Bootcamp.
  • Het is mogelijk binnen twee weken na de start van het programma de aankoop (inclusief eventuele bonussen) te annuleren. De klant ontvangt dan het betaalde bedrag terug minus de eventuele inbegrepen bonussen, en als deze bonussen al zijn gebruikt door de klant.
  • AVG Bootcamp is niet verantwoordelijk voor eventuele malware en virussen in geleverde software zoals plugins. Zij zal haar uiterste best doen om virusvrije software te leveren, en juist te adviseren, maar de klant blijft zelf verantwoordelijk voor de gebruikte software en de eventuele gebreken daarin. AVG Bootcamp levert geen support op installatie en het gebruik van plugins, behalve als anders is afgesproken bij aankoop hiervan.
  • AVG Bootcamp is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst te annuleren met melding van reden. Of er recht is op restitutie, wordt per situatie bepaald.
 1. Geheimhouding
  • Klanten mogen de geleverde producten en diensten niet doorverkopen of op een andere manier commercieel gebruiken. AVG Bootcamp mag gerechtelijke stappen ondernemen om doorverkoop te verhinderen.
  • Geleverde materialen zijn in principe alleen bestemd voor gebruik voor de eigen onderneming. AVG Bootcamp mag gerechtelijke stappen ondernemen om oneigenlijk gebruik te verhinderen.
 1. Toepasselijk recht
  • Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing en in geval van een rechtszaak over deze Algemene Voorwaarden dan wel in relatie tot deze website is de Nederlandse rechter rechtsbevoegd.